Zamówienia złożone do 12:00, staramy wysłać się tego samego dnia- Kontakt: (+48) 669-542-882

Śledź swoje zamówienie

Rozdział 1. Postanowienia Wspólne

§ 1. [Postanowienia ogólne]
1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego www.wszystkodlazwierzat.pl (zwanego dalej „Sklepem”), a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Sklepu.
2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. W odniesieniu do Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu:
(a) Sprzedawcą jest Administrator,
(b) Kupującym jest Użytkownik Sklepu.
§ 2. [Słowniczek]
Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
(a) Adres Elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
(b) Formularz Zakupu – skrypt będący częścią Sklepu będący Środkiem Komunikacji Elektronicznej umożliwiającym złożenie Zamówienia;
(c) Informacja Handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód;
(d) Sklep – Sklep Internetowy wszystkodlazwierzat.pl prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym: www.wszystkodlazwierzat.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;
(e) Spam – wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Administratora innym Użytkownikom;
(f) System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami);
(g) Świadczenie Usługi Drogą Elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
(h) Środki Komunikacji Elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
(i) Towar – produkty oferowane do zakupu w Sklepie;
(j) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta na skutek złożenia Zamówienia.
(k) Użytkownik – osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;
(l) Zamówienie – złożona przez Użytkownika poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej dyspozycja zakupu Towaru.
§ 3. [Informacje podstawowe i techniczne]
1. Administratorem Sklepu jest Marek Wilms, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Prowil Marek Wilms z siedzibą w Tucholi przy ul. Usługowa 2, 89-500 Tuchola, NIP: 5811660773.
2. Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
(a) tematyczne strony internetowe;
(b) sklep internetowy;
3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
4. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
§ 4. [Korzystanie ze strony internetowej Sklepu]
1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom Informacji Handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.
§ 5. [Odpowiedzialność]
1. Administrator nie odpowiada za:
(a) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych, wynikające z działań Użytkownika lub osób trzecich za które nie ponosi odpowiedzialności;
(b) treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu;
(c) Spam, Wirusy, Konie Trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu;
(d) przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;
(e) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;
§ 6. [Zagrożenia]
1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
(a) Spam;
(b) Wirusy;
(c) Konie Trojańskie,
(d) Ataki hakerskie.
2. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:
(a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
(b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.
§ 7. [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Sklepu.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika Profilu, umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Profilu przez Użytkownika.
4. Tryb składania i realizacji Zamówień, a także zawierania Umowy Sprzedaży określono w Rozdziale 2.
§ 8. [Prawa autorskie]
1. Niniejszy Sklep jest własnością Administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Administratora lub producentów Towaru. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego.
3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
4. Przystępując do korzystania ze Sklepu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
§ 9. [Prywatność]
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza Zakupu albo przesłanie Zamówienia poprzez inne Środki Komunikacji Elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, w celach nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umowy sprzedaży Towaru. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
(a) ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
(b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);
(c) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U Nr 100, poz. 1024);
(d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
(a) imię i nazwisko,
(b) adres korespondencyjny,
(c) numer telefonu,
(d) adres e-mail,
(e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
4. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
(a) wglądu do swoich danych osobowych ;
(b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Aplikacje Sklepu mogą używać plików "cookie", aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Więcej informacji na temat plików "cookie" znajduje się w Polityce Cookie dostępnej na stronach internetowych Sklepu.

Rozdział 2. Składanie i realizacja Zamówień

§ 10. [Tryb nawiązywania Umowy Sprzedaży]
1. Umowa sprzedaży Towaru może zostać zawarta poprzez:
(a) Formularz Zakupu,
(b) inne Środki Komunikacji Elektronicznej
2. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Kupującego Formularza Zakupu.
3. W przypadku wysłania Zamówienia na Adres Elektroniczny Sprzedawcy, bądź poprzez inne Środki Komunikacji Elektronicznej, umowa dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedawca potwierdzi jej zawarcie wysyłając e-mail zwrotny.
4. Kupujący może zrezygnować z Towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z Towarem. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie zawiadomiony.
§ 11. [Jakość Towaru]
1. Sprzedawca gwarantuje najwyższą jakość Towaru.
2. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia Towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących.
§ 12. [Cena Towaru]
1. Wszystkie ceny sprzedaży Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto bez kosztów wysyłki.
2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie, bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio Zamówień.
4. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:
a) za pobraniem - Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze sklepem z otrzymanych należności. Dla klienta dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera,
b) na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysyłką towaru.
§ 13. [Składanie Zamówienia]
1. Zamówienie może zostać złożone poprzez:
(a) Formularz Zakupu,
(b) inne Środki Komunikacji Elektronicznej.
2. Chwilą złożenia Zamówienia jest wysłanie Formularza Zakupu albo wiadomości poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej.
3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży Towaru oraz opłaty pocztowej za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem:
Bank: Alior bank
Konto: 11 2490 0005 0000 4500 6835 6468
4. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia i rozwiązaniem Umowy sprzedaży. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu Sprzedawca dokona anulacji Zamówienia.
5. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
§ 14. [Realizacja Zamówienia]
1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy przesłanej przez Kupującego ceny sprzedaży Towaru.
2. Istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zamówienia, gdy Kupujący prześle potwierdzenie przelewu na Adres Elektroniczny Sprzedawcy.
3. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania pełnej ceny sprzedaży oraz opłaty pocztowej za przesyłkę.
4. Towary wysyłane są na podany w Zamówieniu adres za pośrednictwem doręczyciela:
(a) Poczty Polskiej – paczki poleconej priorytetowej – wysokość opłaty pocztowej, zgodnie z cennikiem tego operatora, zostanie podana przy składania zamówienia,
(b) Kurierem – zgodnie z cennikiem wybranego kuriera – zostanie podana przy składaniu zamówienia.
4. Wszelkie prawa i ryzyka związane z Towarem przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru doręczycielowi.
§ 15. [Reklamacje]
1. Gdy Kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli Towar jest uszkodzony należy spisać protokół i podpisać go przez Kupującego oraz doręczyciela.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

§ 16. [Odesłanie]
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
§ 17. [Zmiana Regulaminu]
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.wszystkodlazwierzat.pl
2. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników, zamieszczając stosowną
informację w Sklepie.
§ 18. [Zakończenie i zmiana działalności]
Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych ze Sklepem.
§ 19. [Wejście w życie]
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.